Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre objednávateľa ako aj zhotoviteľa. 

Objednávateľ tieto obchodné podmienky akceptuje bez výhrady a akceptácia týchto obchodných podmienok je potvrdená mailom, ústne alebo úhradou zálohovej faktúry. 

Tým že objednávateľ uhradí zálohovú faktúru berie tieto obchodné podmienky na vedomie a bezvýhradne ich akceptuje. 


 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje nebezpečenstvo.
 2. Termín vykonania Diela sa určí po zaplatení zálohovej platby. Termín bude Objednávateľovi oznámený Zhotoviteľom po vzájomnej dohode o vyhovujúcom termíne s Objednávateľom oficiálnym mailom do 5 dní od prijatia platby.
 3. Pred zahájením vykonania Diela je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi kompletnú projektovú dokumentáciu a príslušné vyjadrenia dotknutých inštitúcii. Pokiaľ ich Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne, má Zhotoviteľ právo zrušiť plánovaný termín započatia vykonania Diela a určiť náhradný termín.
 4. Objednávateľ je povinný si dať vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v trase diela. V prípade, že tak objednávateľ neurobí nie je možné započať práce a Zhotoviteľ určí nový termín zahájenia vykonania Diela.
 5. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa ani iných osôb.
 6. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať len Zhotoviteľ.
 7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov.
 8. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
 9. Pokiaľ nebude Objednávateľ súčinný bez zbytočného odkladu, má Zhotoviteľ právo ukončiť Zmluvu a žiadať od Objednávateľa náhradu skutočne vykonanej práce. T.j. Objednávteľ ani na výzvu dodávateľa neraguje , neurčí termín prípadnej opravy , alebo nevytkne písomne zhotoviteľovi nedostatky diela a to do 3 kalendárnych dní od kontaktovania zhotoviteľom. 
 10. Zhotoviteľ má právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť nákladov, ktoré vynaložil pri vykonávaní Diela na obstaranie vecí potrebných na vykonanie Diela.
 11. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a podmienky nevyhnutné na vykonanie Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
 12. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa pokynov zhotoviteľa , má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela. Po zaplatení omeškaného finančného plnenia Zhotoviteľ určí nový termín pokračovania zhotovenia diela. Termín bude Objednávateľovi oznámený Zhotoviteľom po vzájomnej dohode o vyhovujúcom termíne s Objednávateľom oficiálnym mailom do 5 dní od prijatia platby.
 13. V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok má Dodávateľ právo odrieknuť termín a dohodnúť náhradný termín realizácie Diela. Za nepriaznivé meteorologické podmienky sa považuje najmä sneh, dážď, silný vietor, rozmočená pôda a pokiaľ sa nočná teplota blíži k 7°C.
 14. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy má Zhotoviteľ právo na úhradu primeranej časti odmeny za vykonanú časť Diela. Toto platí aj v prípade že sa objednávateľ rozhodne že si časť diela dokončí sám, prípadne bol zhotoviteľom vyzvaný na určenie termínu dokončenia diela avšak objednávateľ tak nespravil do 3 kalendárnych dní od výzvy zaslanej zhotoviteľom. 
 15. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.
 16. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.


Článok II

Odovzdanie Diela

 1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
 3. V prípade že objednávateľ neprevezme dielo po dokončení, má sa za to že dielo je riadne ukončené pokiaľ objednávateľ nezašle zhotoviteľovi námietky na zhotovenie diela do 3 kalendárnych dní od ukončenia prác. 


Článok III

Povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa platobných podmienok dohodnutých vo faktúre zaslanej zhotoviteľom .
 2. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi počas celej realizácie Diela poskytnúť pripojenie k energiám.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela, nebude bez povolenia používať kanalizačné zariadenie. V opačnom prípade nie je braný ohľad na funkčnosť diela. S čím objednávateľ výslovne súhlasí . Taktiež je objednávateľ povinný strpieť nefunkčnosť diela po realizácii až kým nebude zhotoviteľom povolené ho používať.
 4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť aby v čase realizácie Diela neboli v blízkosti staveniska maloleté osoby a zvieratá. V opačnom prípade je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce.
 5. Nakoľko Dodávateľ je zodpovedný za realizáciu a záruku Diela, Objednávateľ je povinný sa riadiť pokynmi dodávateľa ohľadom realizovateľnosti Diela.
 6. V prípade že objednávateľ dokončí dielo bez súhlasu realizátora tak aby realizátor nebol o tomto informovaný do 3 kalendárnych dní má sa za to že dielo bolo odovzdané bez závad a realizátorovi prináleží celková dohodnutá odmena za dielo.  Takáto informácia musí byť doručená zhotoviteľovi najneskôr tretí kalendárny deň od poslednej návštevy zhotoviteľa u objednávateľa výlučne poštou alebo emailom. 

Spodná časť formulára

Začiatok formulára

Článok IV

Povinnosti Zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.Článok V

Cena Diela

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej dohodnutej výške v mene EUR (ďalej ako "Cena"). Poníženej o zaplatenú zálohu. 
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá Cena sa môže zvýšiť max o 10%, aj to len v odôvodnených prípadoch. Zvýšenie ceny musí byť bezodkladne písomne oznámené Objednávateľovi.


Článok VI

Platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na bankový účet IBAN , vedený v .
 2. Záloha Ceny predstavuje (ďalej ako "Záloha").
 3. Doplatok Ceny predstavuje (ďalej ako "Doplatok").
 4. Záloha je splatná pri uzatvorení Zmluvy.
 5. Doplatok je splatný v lehote 3 dní od vykonania Diela.
 6. Zaplatením Ceny alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa.


Článok VII

Vady Diela

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ je povinný Dielo pri odovzdaní náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
 3. Za vytknutie vád Diela sa považuje i zaznamenanie vád Diela do odovzdávacieho protokolu.
 4. Zhotoviteľ je povinný určiť termín odstránenia vady Diela v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
 5. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať vady Diela v dohodnutej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady v primeranej výške Objednávateľovi uhradiť. Tento odstavec sa použije iba v prípade že zhotoviteľovi boli vady vytknuté oficiálnou cestou / mail, pošta / A zhotoviteľ ich neodstránil.  Za neodstránenie vady sa nepovažuje nedokončenie diela v určitý dátum, pokiaľ zhotoviteľ vzhľadom na povahu terénu, prístupnosti, prípadne iných objektívnych príčin / nedostatok materiálu, počasie, zle dodaný materiál , nesúčinnosť objednávateľa  / a dodávateľ kontaktoval objednávateľa za účelom dokončenia diela. 


Článok VIII

Záruka

 1. Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
 2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na celé Dielo.


Článok IX

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  1. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než 30 dní,
  2. Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným,
  3. Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 30 dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak,

 1. Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  1. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než dní,
  2. Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným,
  3. Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.

 1. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.


Článok X

Sankcie

 1. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej čiastky.
 2. Zmluvná pokuta v sebe obsahuje náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.


Článok XI

Dôvernosť

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupnia, ani nepoužijú:
  1. žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
  2. databázu zákazníkov ani kontakty na nich ,
  3. cenovú politiku,
  4. marketingovú stratégiu,
  5. informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch,
  6. spôsob fungovania podniku,
  7. strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa
   (ďalej len "Dôverná informácia").

 1. Povinnosť mlčanlivosti tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy:
  1. Zmluvné strany udelili predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
  2. právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
  3. také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
  4. je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.

 1. Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.

 1. Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.


Článok XII

Komunikácia a doručovanie

 1. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenia, objednávky, žiadosti, písomnosti a iné dokumenty alebo informácie určené druhej Zmluvnej strane alebo vyžadované touto Zmluvou a akákoľvek iná komunikácia medzi Zmluvnými stranami (ďalej len "Oznámenie"), bude doručená druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v kontaktných údajoch uvedených v sekcii kontakt na webovom sídle www.tlakovekanalizacie.sk  jedným z nasledovných spôsobov: (i) osobné doručenie, (ii) doporučenou poštou s doručenkou, (iii) kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia alebo (iv) emailom na emailovú adresu.

 1. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.


Článok XIII

Vyššia moc

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (ďalej len "Vyššia moc")

 1. Zmluvné strany nezodpovedajú za nesplnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy po dobu trvania Vyššej moci.


Článok XIV

Rozhodné právo

 1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


Článok XV

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.

 1. Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

 1. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok  stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok   s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu  V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
 1. Tieto obchodné podmienky predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu týchto obchodných podmienok  a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu týchto obchodných podmienok .

 1. Pri riešení otázok týmito zmluvnými podmienkami  neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

 1. Tieto obchodné podmienky platia od 01.01.2023